กิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดลพบุรี

     วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3  อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรณจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

       ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเกียรติจากนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และในพิธีเปิดกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดลพบุรี รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  และมี นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายเรื่อง ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ตลอดจนนายพงศธร ศุภนรากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้บรรยายเรื่อง ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดลพบุรี กว่า 300 คนได้รับทราบ

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  สำนักสื่อองค์กรฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหัวหน้าส่วนราช และหัวหน้าส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศในการช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ตลอดจนอันที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับบุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิดได้รับทราบ

    นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Moblie Unit) ออกหน่วยเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกด้วย