กิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดอุทัยธานี

    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ จัดกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร จังหวัดอุทัยธานี โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับทราบ บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี

    และในการจัดงานครั้งนี้ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย