กิจกรรมอบรม “เครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาทำดี” จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดการอบรม “เครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาทำดี” โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์​ จริตงาม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวต้อนรับ และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่น​ดิน กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและบทบาทของเครือข่ายในการสนับสนุนงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”  โดย นางสาวกิตติยา​ โสภณโภไคย​ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และการบรรยาย “แนวทางความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน” โดยนายกฤตภัทร​ ครุฑกุล​ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล​ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตแรงงานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย กิจกรรมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ผู้เข้ารับการอบรมคือ บัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 111 คน  โดยมีความมุ่งหวังให้บัณฑิตแรงงาน ร่วมเป็นเครือข่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนแนะนำช่องทางในการร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน