หน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่มาเป็นเวลา 4 ปี เป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องกำจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง กรณี หน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่มาเป็นเวลา 4 ปี เป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องกำจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

จากการแสวงหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมหน่วยงานรัฐในพื้นที่ได้ใช้วิธีการจัดเก็บและการกำจัดขยะในพื้นที่ โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555  แต่เนื่องจากบริษัทเอกชนได้หยุดการประกอบกิจการ ทำให้ต้องปรับการดำเนินการเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน       แต่การดำเนินโครงการเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ จึงต้องปิดปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เมื่อปี พ.ศ. 2561

ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้บริหารจัดการขยะในพื้นที่ผ่านโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2564 และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน โดยการเช่าเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา โดยเริ่มในพื้นที่นำร่อง หมู่ที่ 1 ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐดังกล่าว   โดยได้มีการส่งมอบเตาเผาขยะ  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานรัฐดังกล่าวได้ดำเนินการเช่าเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก เตาที่ 2 เพื่อบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 12 ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐดังกล่าว   และยังมีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาว โดยการเช่าเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก  เตาที่ 3 เพื่อบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐดังกล่าว   นอกจากนี้ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ของการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง สู่ปลายทาง พร้อมทั้ง       แจกแผ่นพับให้ทุกครัวเรือนในการกำหนดวันจัดเก็บประจำสัปดาห์ แนวทางการปฏิบัติตัวในการจัดเก็บขยะอันตราย และสร้างจิตสำนึกการแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก   ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โครงการดังกล่าวสามารถ  ทำให้ขยะในพื้นที่ลดน้อยลง

ปัจจุบันไม่มีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเผาขยะในพื้นที่และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานรัฐดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข   ความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว และสำนักงานได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยทั่วกัน