สคก. ประชุมหารือการกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดประชุมกับนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดอำเภอในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประชุมหารือการกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวณพิชญา ขานสระน้อย ผู้อำนวยการส่วนสร้างและพัฒนาเครือข่าย นายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว