สผผ. ลงพื้นที่ แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายอธิ อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 2 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ เรือนจำกลางระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองประชุมหารือร่วมกับ นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการและผู้บริหารเรือนจำกลางระยอง เยี่ยมชมการบริหารจัดการอาหารและน้ำบริโภค รับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำจากผู้ต้องขังต่างชาติ สัญชาติอังกฤษ และสัญชาติไนจีเรีย เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่อง การบริหารจัดการของเรือนจำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (กรณีคุณภาพอาหารและน้ำสะอาดบริโภคในเรือนจำ) รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในเรือนจำ ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ได้สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐได้บรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และภารกิจตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว รับฟังข้อมูลจากนายธนัยนันท์ ภัควัชร์กิตยาธร หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเรือนจำดังกล่าวซึ่งมีการบริหารงานเพื่อพัฒนาในลักษณะการท่องเที่ยวตามแนวทางเกษตร “ทฤษฎีใหม่” หรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวต่อไป