โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานน์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักสอบสวน 3 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานอย่างหลากหลาย มีทั้งนิทรรศการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา จำนวนกว่า 50 คน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน” และ “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี สร้างจิตสำนึกการเป็นประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย อีกกิจกรรมที่สำคัญ คือ การออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

การดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้มีพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชน และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกล