สตท. ประชุมหารือการดำเนินโครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) ณ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (25 มกราคม 2567) เวลา 09.30-12.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 ประชุมหารือร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ กวีนนทชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเม็ดยาโฟลิก เอซิด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย