โครงการ 0mbudsman Care ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายวทัญญ ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดโครงการ Ombudsman Care ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอำ และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับทราบ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ และบริเวณหน้าหอนาฬิกาวัดธ่อ (ตลาดถนนสุรินทรฤชัย)