ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาจอมทอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อำเภอจอมทอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลบ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ เรื่องร้องเรียนที่ 1 กรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งดจ่ายไฟฟ้าและงดให้น้ำประปาแก่ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 14 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการชี้แจงของการประปาภูมิภาค เขต 9 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ได้ความว่า เดิมการประปาภูมิภาคสาขาจอมทอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ไม่ได้ขยายเขตประปาและเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากหมู่บ้านพรสวรรค์เดิมเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิมออกจากพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการบังคับคดี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการบังคับคดีในพื้นที่ดังกล่าว ได้ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีการพ่วงสายไฟฟ้าเพื่อเข้าไปใช้ในพื้นที่ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองจึงต้องปฏิบัติตามการขอความอนุเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ราษฎรใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้ หากราษฎรได้ยื่นคำขอใช้สาธารณูปโภคต่อกรมป่าไม้แล้ว ผลการพิจารณาเป็นประการใด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองพร้อมจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เรื่องร้องเรียนที่ 2 กรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พิจารณาการขอขยายเขตประปาและการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ร้องเรียน จากการประชุมหารือร่วมกันที่ประชุมมีมติว่า ขอให้เทศบาลตำบลบ้านหลวงดำเนินการจัดประชุมประชาคมประชาชนในหมู่บ้านเมืองกลางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความต้องการขอขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปาหรือไม่ และประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองให้พิจารณาการขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา และงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้เทศบาลตำบลบ้านหลวงพิจารณาความพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อประโยชน์สาธารณะและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไป เรื่องร้องเรียนที่ 3 และ 4 กรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาการขอความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแก่ ผู้ร้องเรียน และกรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่พิจารณาข้อหารือของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 กรณีผู้ร้องเรียนขอให้ช่วยสนับสนุนรถและน้ำในการดำรงชีพ จำนวน 8 เที่ยว จากการชี้แจงของการประปาภูมิภาค เขต 9 ได้ความว่า ปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของการประปาส่วนภูมิภาคตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากมีผลเป็นประการใด จะรีบชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป และเรื่องร้องเรียนที่ 5 กรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ไม่ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากการชี้แจงของการประปาภูมิภาค เขต 9 ได้ความว่าการประปาภูมิภาคเขต 9 ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ทั้งนี้ คำขอดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ว่าคำขอมีความจำเป็นเร่งด่วนเมื่อเทียบกับคำขอต่าง ๆ จากทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร แต่อย่างไรตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วน การประปาภูมิภาคสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มเติม เพื่อให้การขอขยายเขตดังกล่าวทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ เทศบาลตำบลป่าแดด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการขยายเขตน้ำประปาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด โดยพิจารณาลำดับความเหมาะสมของโครงการในแต่ละพื้นที่จากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 พร้อมด้วยนางสาวนพเก้า ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 นายอัครพงศ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้านใหม่ล้านนา กรณีเรื่องร้องเรียนที่ 1 และพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านผู้ร้องเรียน หมู่บ้านเมืองกลาง กรณีเรื่องร้องเรียนที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นด้วยแล้ว