​ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อุไร ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท้จจริง วิสาหกิชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยในเวลา 13.00 . ได้เดินทางไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหม เช่น การสาวไหม การมัดหมี่เพื่อสร้างลวดลายลาย การทอผ้า รวมถึงการทำลูกประคบสมุนไพร และมีการบรรยายถึงประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง สภาพปัญหาในการดำเนินการ ทั้งนี้ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว ต่อมาในเวลา 15.30 . ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการบรรยายความเป็นมาของกลุ่ม ข้อมูลพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอแนะการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการของวิสาหกิจดังกล่าว

​     และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.15 . ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการประชุมร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อคิดเห็นในการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน ต่อมาในเวลา 13.30 . นายทรงศักสายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ประชุมร่วมกับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงแผนการสนับสนุน การพัฒนา และการบูรณาการแผนพัฒนาส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการนี้ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอแนะแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยได้รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนทั้ง3 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี สรุปเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานในจังหวัดนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับวิสาหกิจชุมชนต่าง ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะรวบรวมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป