กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความธรรมเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดกระบี่

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567)
สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความธรรมเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดกระบี่ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านการเผยแพร่ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนการให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนายสมชาย หาญภัคดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘’ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน’’ และในระหว่างการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่สอบสวน จากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำกับผู้ที่สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายโดยนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นางสาวณพิชญา ขานสระน้อย ผู้อำนายการส่วนสร้างและพัฒนาเครือข่าย รักษาการผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และนายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมีนาวชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรีกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ และนายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการส่วนร่วม สำนักสอบสวน 1 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว