กรณี การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงพื้นถนนและจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย บริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ยื่นร้องเรียนร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบในกรณี เทศบาลในพื้นที่ละเลยไม่แก้ไขปัญหาและจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการยึดพื้นที่จอดรถทำให้เกิดปัญหากับประชาชนที่มาจอดรถในบริเวณดังกล่าว มีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นถนน ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือ ขอให้เทศบาลดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมา เทศบาลดังกล่าวได้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยได้มอบหมายให้งานเทศกิจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งทำการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะในบริเวณดังกล่าว โดยมีข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นข้อร้องเรียนของประชาชน ดังนี้

  1. กรณีมีการยึดพื้นที่จอดรถ ทำให้เกิดปัญหากับประชาชนที่มาจอดรถในบริเวณดังกล่าว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจำหน่ายผลไม้สับจำนวน  1 คัน ได้มีการวนเวียนมาจอดจำหน่ายบริเวณถนนชิดขอบทางเท้า ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนหน้าเมืองจริง    แต่เป็นการจอดจำหน่ายผลไม้สับเป็นบางช่วงบางเวลาเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของรถเร่ขาย ที่สามารถเคลื่อนที่ได้  ในการจอดแต่ละครั้งจะใช้พื้นที่ขนาดประมาณ 1.5 x 1.2 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการแจ้งเตือนและเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนโดยต่อเนื่องตามข้อเท็จจริงในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล โดยมีการมอบหมายให้งานเทศกิจ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลควบคุมการจัดระเบียบเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบเทศบาลนครขอนแก่น ภายในขอบเขตพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร ตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบเมือง      ที่ระบุวันที่ เวลา และสถานที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ทำการจัดระเบียบในที่หรือทางสาธารณะเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งถนนหน้าเมืองทั้งสองฝั่ง เทศบาลได้มีการดำเนินการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้า โดยมุ่งเน้นกวดขันเกี่ยวกับการตั้งวางกีดขวางทางเท้าและการตั้งวางกีดขวางการจราจร พร้อมกันนี้ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนโดยทั่วไปให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ให้มีการจอดรถยนต์หรือจักรยานยนต์ บนทางเท้า หรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า และผิวการจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดแนวถนนหน้าเมืองทั้งสองฝั่ง โดยกำหนดให้พื้นที่บริเวณจุดร้องเรียนดังกล่าวเป็นจุดกวดขันพิเศษ ไม่ให้มีการจอดรถจำหน่ายสินค้ากีดขวางบนถนนบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนหน้าเมือง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีผลทำให้ทางเท้าบริเวณถนนหน้าเมือง เริ่มตั้งแต่คลองร่องเหมืองหน้าห้างแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น จนถึงบริเวณสามแยกถนนหน้าเมืองตัดกับถนนเหล่านาดี มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในปัจจุบัน

 

  1. กรณีมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นถนน ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

เทศบาลได้ให้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมถังขยะไว้บริการ ณ บริเวณพื้นที่ร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ทิ้งขยะอย่างเป็นประจำ รวมทั้งได้กำชับให้งานเทศกิจมีการตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงความสะอาดบริเวณจุดตั้งวางถังขยะ ว่ามีความสะอาดเรียบร้อยดีหรือไม่ ถ้าพบว่ามีความสกปรกหรือมีความไม่สะอาดเรียบร้อย ก็ให้ประสานการปฏิบัติกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเพื่อจัดการด้านความสะอาดอย่างต่อเนื่อง มีผลทำให้ปัจจุบันพื้นที่บริเวณทางเท้า ณ จุดร้องเรียน รวมทั้งบริเวณถนนหน้าเมืองตลอดสาย โดยมีระยะทางโดยประมาณ 1,200 เมตร มีความสะอาดเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าเป็นอย่างดี สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก  มีความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะในการสัญจรไปมาเป็นสำคัญในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เทศบาลจะดำเนินการจัดระเบียบในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ภายในเขตเทศบาลด้วยความต่อเนื่องต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทศบาลดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนแล้ว ดังนั้น ปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา 37 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560  ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นควรวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา 37วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560