สผผ. เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศและประชาชนอย่างไร“

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประเทศและประชาชนอย่างไร“ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่ามีประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไร และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของวุฒิสภา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ในการจัดสัมมนาดังกล่าว นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติอภิปรายร่วมกับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กรในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ภารกิจเพื่อประชาชนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แลันางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ออกหน่วยให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมจัดบูธแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา และประชาชนที่สนใจได้รับทราบด้วย