ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการ แผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายฑิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่น นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน เข้าหารือกับนางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในจังหวัดปัตตานี
และกรณีจังหวัดปัตตานีไม่ดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไม้แก่น บ้านท่าช้าง และบ้านดอนทราย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละพื้นที่ ทั้งที่โครงการดังกล่าวก่อสร้าง
เสร็จแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากนั้นได้ร่วมประชุมกับนายชูชีพ  ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี นายชยันต์  เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนอำเภอไม้แก่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทองได้รับโอนสินทรัพย์ ระบบประปาบ้านไม้แก่นเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 2 โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมจากสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และจะดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีจะประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป