การอบรม “เครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาทำดี”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศรีนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกระทรวงแรงงาน จังหวัดปัตตานี และสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดการอบรม “เครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาทำดี” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดการอบรม รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย “แนวทางความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน” โดยนายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตแรงงานกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย การเสวนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายประทักษ์พงศ์ ลิ้มสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี นายอำพล พ่วงศิริ นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี และนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เข้ารับการอบรมคือ บัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 135 คน โดยมีความมุ่งหวังให้บัณฑิตแรงงานร่วมเป็นเครือข่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนแนะนำช่องทางในการร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และยกระดับความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายบัณฑิตแรงงานของกระทรวงแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้