ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หารือนโยบายความร่วมมือและร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมรอยัล อัมบารุกโม เมืองยอกยากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายสมศักดิ์ สุวรรรสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Chairman of Ombudsman Republik Indonesia) ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) เข้าร่วมในพิธีด้วย การลงนามในครั้งนี้เป็นการยืนยันในเจตนารมณ์ที่พ้องกันในการสานต่อความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อมุ่งดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติงาน ระบบ และระเบียบวิธีการต่าง ๆ ขององค์กร การพัฒนาและส่งเสริมช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศของคู่ภาคี การแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบทวิภาคี ตลอดจนกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ที่คู่ภาคีแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจ ฯลฯ โดยบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้จะมีระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก 5 ปี (จนถึงปี พ.ศ. 2571)

ทั้งนี้ ก่อนพิธีการลงนาม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมในระดับทวิภาคีร่วมกันเพื่อหารือ ทบทวน และกำหนดทิศทางนโยบายความร่วมมือในระดับทวิภาคีในระยะต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหมายที่จะพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการ ตลอดจนการขยายความร่วมมือไปสู่ภาครัฐของทั้งสองประเทศโดยอาศัยช่องทางทางการทูต เพื่อสนับสนุนกลไกในการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศของคู่ภาคีตามกรอบความร่วมมือที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจอีกด้วย