สตท. ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 53 ของหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) จังหวัดภูเก็ต นางสาวนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียน กรณีหน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้มี
การประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537 อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 53 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต และเทศบาลตำบลกะรน พร้อมทั้งผู้ร้องเรียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

จากนั้นในเวลา 13.30 น. ได้ร่วมลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตำบลกะรนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวในจังหวัดภูเก็ตและผู้ร้องเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่มีการร้องเรียน พร้อมทั้งรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป