สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ มีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดกิจกรรมภายในงานอย่างหลากหลาย มีทั้งนิทรรศการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จำนวน 56 คน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน” และ “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี สร้างจิตสำนึกการเป็นประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และยังมีการออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของสำนักงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย