กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งส่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งสงกว่า 300 คน ให้ได้รับทราบ โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง กล่าวต้อนรับ คณะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้ารับฟังการบรรยาย และพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน

จากนั้น นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายให้ความรู้เรื่อง ตัวอย่างเรื่อวร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และมีนายพิศุทธิ์ เหลาทุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินยังเล็งเห็นถึงว่าหน่วยงานราชการท้องถิ่นนั้นต้องทำงานใกล้ชิดประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางในการแพร่กระจายข่าวสารจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะสร้างและขยายเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ประชาชนระดับท้องถิ่นได้รู้จักต่อไป

อีกทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องการสนับสนุนหน่วยงานราชการท้องถิ่นให้ตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีของประชาชน การมีส่วนร่วมและมีองค์ความรู้ในกระบวนการด้านความเป็นธรรม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการท้องถิ่นเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพและเป็นสังคมธรรมาภิบาลต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Moblie Unit) ออกหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอีกด้วย