สัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 51 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 51 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาในหัวข้อหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 โดยมีนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เสวนาประกอบด้วย นายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 ว่าที่ร.อ. บุญมา แก้วล้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 14 และนายจักรพงษ์ นิลพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 500 คน

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักสื่อสารองค์กรฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลกับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมเสวนาและมีนางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และนางจันทร์สุดา นนทวงษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนโดยวงกว้างและกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยหลักกัลยาณมิตร ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับทราบ และสามารถเป็นกระบอกเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในงานด้วย